011 2067 800 (centrala)   |   011 2067 813 • 011 2067 834 (prijem) ightc@beotel.rs

Kadrovi

Višegodišnje iskustvo, obuke i specijalne edukacije iz oblasti gerontologije i gerijatrije čine zaposlene Zavoda profesionalno kompetentnim u zbrinjavanju populacije starih. U Zavodu je zaposleno 282 zdravstvenih radnika i saradnika i to:

    • 31 lekar od kojih su 30 specijalisti – opšte medicine, interne medicine, neuropsihijatrije, kliničke farmakologije, fizikalne medicine, socijalne medicine i epidemiologije. Pet lekara su doktori nauka, 5 su magistri nauka, 3 lekara je završilo subspecijalizaciju iz gerontologije, a 5 su primarijusi.
    • 1 stomatolog
    • 3 socijalna radnika
    • 1 dijetetičar
    • 251 medicinska sestra-tehničar

Zavod podržava sve vidove daljeg stručnog usavršavanja – specijalizacije, subspecijalizacije, magisterijume, doktorate, kao i stručno usavršavanje medicinskih sestara.