011 2067 800 (centrala)   |   011 2067 813 • 011 2067 834 (prijem) ightc@beotel.rs

Kadrovi

Višegodišnje iskustvo, obuke i specijalne edukacije iz oblasti gerontologije i gerijatrije čine zaposlene Zavoda profesionalno kompetentnim u zbrinjavanju populacije starih. U Zavodu je zaposleno 267 zdravstvenih radnika i saradnika i to:

  • 30 lekara od kojih su 27 specijalisti – opšte medicine, interne medicine, neuropsihijatrije, kliničke farmakologije, fizikalne medicine, socijalne medicine i epidemiologije. Pet lekara su doktori nauka, 4 su magistri nauka, 1 lekar je završio subspecijalizaciju iz gerontologije, 4 su primarijusi i 3 doktora medicine.
  • 1 stomatolog
  • 3 socijalna radnika
  • 1 dijetetičar
  • 221 medicinska sestra-tehničar

Zavod podržava sve vidove daljeg stručnog usavršavanja – specijalizacije, subspecijalizacije, magisterijume, doktorate, kao i stručno usavršavanje medicinskih sestara.