011 2067 800 (централа)   |   011 2067 813 • 011 2067 834 (пријем) ightc@beotel.rs

Кадрови

Вишегодишње искуство, обуке и специјалне едукације из области геронтологије и геријатрије, чине запослене Завода професионално компетентним у збрињавању популације старих.

У Заводу је запослено 238* радника и то:

 • 24 лекара, од којих су 20 специјалисти: опште медицине, интерне медицине, неуропсихијатрије, психијатрије, физикалне медицине и рехабилитације, клиничке фармакологије и епидемиологије,
 • 1 стоматолог – специјалиста стоматолошке протетике,
 • 190 медицинскa сестарa-техничар и физиотерапеута,
 • 4 здравствена сарадника, од којих су 2 социјална радника и
 • 19 административних и других радника.

Од укупно 238 радника, 223 радника је запослено на неодређено, а 15 радника на одређено радно време (укључујући 4 радника на замени привремено одсутног запосленог) и то према следећој структури:

 • ВСС: 35 2
 • ВШС: 48
 • ССС: 150
 • ОСС: 5

Број систематизованих радних места у Заводу према нивоу квалификација износи:

 • ВСС: 47
 • ВШС: 54
 • ССС: 201
 • ОСС: 6
  Укупно: 308

Број запослених којима је престао радни однос на неодређено време по било ком основу у претходној години износи 14, док је број новозапослених на неодређено време и број запослених на одређено време у својству приправника у претходној години 11.

Тренутно нема запослених на неодређено време и одређено време у својству приправника у текућој календарској години у оквиру дозвољеног процента од 70%, као ни запослених на неодређено време и одређено време у својству приправника у текућој календарској години изнад тог процента.

Пет лекара су доктори наука – од којих су два са звањем примаријуса и један са завршеном субспецијализацијом из геронтологије. Четири лекара су магистри – од којих су два са звањем примаријуса. Пет медицинских сестара-техничара има завршену специјализацију из здравствене неге старих.

Завод подржава све видове даљег стручног усавршавања – специјализације, субспецијализације, магистеријуме, докторате, као и стручно усавршавање медицинских сестара-техничара.

* Број запослених на дан 15.5.2024.