011 2067 800 (централа)   |   011 2067 813 • 011 2067 834 (пријем) ightc@beotel.rs

Кућно лечење, нега и палијативно збрињавање

Обезбеђује услуге здравствене заштите оболелим, полупокретним и непокретним старим особама у њиховим домовима. Овај вид заштите представља и део продуженог болничког лечења, а слободно се може назвати и болницом у кући.

У обављању здравствене делатности Служба пружа превентивне, дијагностичке и терапијске услуге и палијативно збрињавање.

Рад Службе обавља се кроз координисане активности три одељења:

1. ОДЕЉЕЊА А,Б,Ц,Д,Е,Ф,Г ЗА КУЋНО ЛЕЧЕЊЕ, НЕГУ И ПАЛИЈАТИВНО ЗБРИЊАВАЊА

Рад одељења дефинисан је по територијалном принципу и обухвата широк спектар делатности специјализованих тимова лекара (специјалисти опште и интерне медицине) и медицинских сестара едукованих у области геријатрије. Они спроводе терапијске и дијагностичке процедуре у стану оболелог (ЕКГ, лабораторијске анализе, холтер ТА, холтер ЕКГ-а, а у самој установи доплере крвних судова и остале ултразвучне прегледе, као и процес здравствене неге (обрада декубиталних рана, свакодневна процена физичког и психичког стања оболелог, општа и специјална нега које обухватају комплетне медицинске садржајетипа прогресивне неге стандардног и полуинтензивног облика).

У складу са здравственим и функционалним стањем оболелог, када се ради о најтежим и умирућим болесницима који не желе хоспитализацију или је она неизводљива, организује се у стану интензивно лечење и специјална нега са одговарајућим третманом.

2. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИЈЕМ И ПРОЦЕНУ ФУНКЦИОНАЛНОГ СТАЊА

Одељење за пријем и процену функционалног стања утврђује постојање медицинских индикација и санитарно-хигијенских услова за кућно лечење и негу или предлаже друге видове збрињавања и даје упутства о начину њиховог остваривања.

3. ОДСЕК ЗА СТОМАТОЛОШКУ ЗАШТИТУ

Захваљујући едукацији за рад са старима и портабилној опреми, мобилне стоматолошке екипе обезбеђују старим особама у њиховим домовима превентивне прегледе, пружају стоматолошке услуге, ургентне интервенције и протетску рехабилитацију.

У оквиру Службе за кућно лечење, негу и палијативно збрињавање постоје и следећи тимови:

Тим социјалних радника

Социјални радници Завода учествују у раду екипа за пријем пацијената на процени социјалних услова сваког болесника. Такође, непосредно учествују у процесу лечења, неге и палијативног збрињавања и раде на решавању социјалних проблема који утичу на сам процес неге и лечења, као и на квалитет живота старе тешко оболеле и функционално зависне особе. У том смислу остварују активну сардњу са патронажним службама домова здравља, стручним службама Завода за здравствено осигурање, центрима за социјални рад и другим институцијама.

Тим дијететичара

Дијететичари учествују у процесу лечења пацијената Завода и непосредно сарађују са лекарима и сестрама на спровођењу хигијенско – дијететских мера у циљу превенције настанка компликација код хронично оболелих. Њихов рад се огледа у утврђивању индивидуалних и породичних навика у исхрани, одређивању ухрањености, антропометријским мерењима, изради дијететских листа у складу са основном болешћу и контролом спровођења хигијенско – дијететских мера.

Мр сц мед др Звездана Пашић
Начелник службе

ВМС Снежана Савић
Главна сестра службе за кућно леченње, негу и палијативно збрињавање