011 2067 800 (централа)   |   011 2067 813 • 011 2067 834 (пријем) ightc@beotel.rs

Специјалистичко консултативна делатност

Послови које Завод обавља у оквиру своје референтне делатности су:

  • пружање специјалистичке и уже специјалистичке здравствене заштите и здравствених услуга у ванболничким условима.
  • праћење, проучавање и евалуација здравствене заштите у области за коју су одређене;
  • израда, предлагање и спровођење посебних и других програма здравствене заштите;
  • утврђивање и контрола спровођења стручно методолошких и доктринарних ставова и упутстава у одговарајућим специјалистичким областима, односно гранама медицине, стоматологије и фармације, укључујући и надзор над стручним радом;
  • испитивање и примена нових метода превенције, дијагностике, терапије и рехабилитације;
  • стручно усавршавање, специјализације и уже специјализације здравствених радника и здравствених сарадника;

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНТЕРНУ МЕДИЦИНУ

Према медицинским индикацијама, а на захтев ординирајућег лекара, у стану оболелог или у амбулнтама Завода обављају се специјалистичко-консултативни прегледи из области кардиологије (ЕКГ, холтер ЕКГ-а, холтер ТА, ултразвучни преглед срца), ангиологије (доплер периферних крвних судова), гастроенетерологије (ултразвук абдомена), ултразвучне остеодензитометрије, консултације клиничког фармаколога, дијагностика и терапија бола. Посебна пажња поклања се превенцији патолошког старења путем контроле хроничних обољења и превенцијом настанка компликација хроничних обољења.

Рад Одељења обавља се кроз рад: oдсека за ултразвучну дијагностику, тимова за болести кардиоваскуларног система, болести дигестивног система, реуматских болести и превенцију патолошког старења.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА НЕУРОПСИХИЈАТРИЈУ

Обезбеђује откривање менталних поремећаја, лечење ментално оболелих, као и предузимање превентивних мера. Ради на пружању психолошке подршке корисницама наших услуга. Спроводи се редовна консултација са Институтом за ментално здравље за болеснике Завода који су оболели од душевних поремећаја и болести нервног система, посебно најзначајнијих органских психотичних стања, која се могу успешно збрињавати у стану оболелог.

У оквиру Одељења обављају се активности у смислу постављања прецизне дијагнозе бола, реевалуације раније спроведених дијагностичких поступака и примену адекватне аналгетске терапије. Постављање прецизне дијагнозе бола подразумева анамнезу бола, посматрање знакова болног понашања, преглед лекара који поставља дијагнозу бола, мерења, по потреби додатне консултантне прегледе других лекара у циљу постављања што прецизније дијагнозе бола као и шифрирање дијагнозе бола. Примена адекватне аналгетске терапије је у складу са прецизно постављеном дијагнозом бола, а надаље реевалуације примењене терапије и постигнутог аналгетског ефекта. Поред претходно наведеног, ово Одељење се бави и проценом адекватности примене новина за специфичну вулренабилну популацију старих, утврђивањем протокола дијагностике и лечења бола и периодичним испитивањем њихове ефикасности. Одлука о примени адекватне аналгетске терапије је у складу са прецизно постављеном дијагнозом бола водећи рачуна о специфичностима фармакотерапије код старих. Кроз контролне прегледе пацијента прати се постигнут аналгетски ефекат и увек се врши реевалуација бола и примењене аналгезије.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИЗИКАЛНУ МЕДИЦИНУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ

Спроводи различите видове физикалне терапије (кинезитерапија, електротерапија, ласерска терапија, сонотерапија, механотерапија, фототерапија, хидротерапија, термотерапија, укључујући и радну терапију), едукацију и здравствено васпитање оболелог и чланова породице и превенцију погоршања здравља и напредовања хроничних обољења која могу да погоршају функционални статус оболелог. Уз евалуацију постигнутих резултата, врши се прописивање ортопедских помагала за болеснике и обука о њиховом коришћењу.

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У ОБЛАСТИ ГЕРИЈАТРИЈЕ

У оквиру Одељења ради се на проучавању проблематике везане за процес старења и старости и интензивном праћењу и проучавању чинилаца од значаја за здравствену заштиту старих и то кроз анализу података о старењу становништва и демографским детерминатама, праћење здравственог стања популације старих,анализу коришћења здравствене заштите и потреба у здравственој и социјалној заштити старих лица. Такође, ради се на утврђивању и примени мера за унапређење квалитета здравствене заштите старих које збрињава Завод, као и научно-истраживачким радом у области геронтологије и геријатрије.

Редовно се проучавају најновија достигнућа у области дијагностике и терапије обољења специфичних за старе, као и чиниоци од значаја за здравствену заштиту старих, са посебним освртом на утврђивању психосоцијалних и других битних димензија здравља, здравог старења и унапређења квалитета живота у старости. Такође, ради се на праћењу особености употреба лекова у популацији старих. Примена мултидимензионалног приступа омогућава комплексно сагледавање питања од значаја за процес старења и мерама за унапређење квалитета живота у старости.

У оквиру Одељења обављају се и послови везани за медицинску информатику и то: контрола и анализа података, едукација и техничка подршка запосленима, достава електронске фактуре, израда периодичних и годишњих извештаја о раду Завода, израда Плана рада Завода, обрада и достава извештаја који су предвиђени законом, израда и анализа података о пацијентима Завода и  ажурирање података у здравствено-информационим системима.

Прим. мр сц. др Марина Пешић-Прокић
Начелник Службе за специјалистичко-консултативну делатност

ВМС Светлана Вучковић
Главна сестра Службе за специјалистичко-консултативну делатност