011 2067 800 (centrala)   |   011 2067 813 • 011 2067 834 (prijem) ightc@beotel.rs

Zavod za gerijatriju i palijativno zbrinjavanje

Zavod za gerijatriju i palijativno zbrinjavanje obavlja zdravstvenu zaštitu starih lica iz oblasti opšte medicine, dentalne medicine, rehabilitacije, palijativnog zbrinjavanja i nege u kućnim uslovima, kao i specijalističko-konsultativnu delatnost iz oblasti interne medicine, neurologije i psihijatrije (neuropsihijatrije). Delatnost Zavoda je usklađena sa aktivnostima predviđenim Nacionalnom strategijom o starenju, kao i sa svim ostalim relevantnim, međunarodno priznatim, principima i strategijama u zaštiti starih.

Demografski trend starenja stanovništva i sve veća potreba za unapređenjem zaštite ove vulnerabilne populacione grupe je bio razlog osnivanja Gradskog zavoda za gerontologiju, kućno lečenje i negu Beograd, 1987. godine. Tokom 2011. god. promenili smo naziv u Gradski zavod za gerontologiju i palijativno zbrinjavanje, Beograd, a osnivač ustanove bio je Grad Beograd od 2007. godine. Od 2020. godine menja se naziv u Zavod za gerijatriju i palijativno zbrinjavanje, a osnivač je Republika Srbija.

Zavod je nastavna baza na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu za poslediplomsku nastavu iz gerontologije i specijalizaciju iz opšte medicine, kao i klinički staž iz opšte medicine, a takođe je i nastavna baza Visoke zdravstvene škole strukovnih studija u Beogradu.

Samostalno, u saradnji sa drugim referentnim ustanovama u zemlji i inostranstvu, kao i sa Medicinskim fakultetom Univerziteta u Beogradu, Zavod je organizavao stručne skupove: Modern Geriatrics School, I i II Jugoslovenska škola iz gerijatrije i gerontologije, Edukativne seminare – Palijativna nega starih obolelih od malignih oboljenja, Palijativna nega starih, Gerijatrijski seminar. Takođe, Zavod ostvaruje neposrednu saradnju i sa nevladinim sektorom i lokalnom samoupravom u cilju unapređenja različitih oblika zaštite starih, kao i kroz brojne edukacije namenjene volonterima i zdravstvenom osoblju kućnih lečenja u Srbiji (Međunarodni Crveni krst i Crveni polumesec, Jugoslovenski Crveni krst, Crveni krst Srbije i Beograda, Čovekoljublje, Karitas, IMC, IRC).

Cilj nam je da i dalje radimo na unapređenju vaninstitucionalne zdravstvene zaštite starih i to putem praćenja i primene najsavremenijih svetskih iskustava u ovoj oblasti, kontinuiranom edukacijom svih zaposlenih i nabavkom najsavremenije opreme, kako bi obezbedili što bolji kvalitet usluga. Takođe, i dalje ćemo raditi na uspostavljanju saradnje i partnerstva sa svim relevantnim organizacijama i subjektima, uključujući i stara lica kao ravnopravne partnere.

Direktor
Dr sc. med. Dalibor Paspalj

Spec. fizikalne medicine i rehabilitacije, spec. gerontologije

Pomoćnik direktora
Dr sc. med. Goran Ševo

Pomoćnik direktora
Rade Tatalović, diplomirani pravnik

VMS Snežana Savić
Glavna sestra Zavoda