011 2067 800 (centrala)   |   011 2067 813 • 011 2067 834 (prijem) ightc@beotel.rs

Gradski zavod

Gradski zavod za gerontologiju i palijativno zbrinjavanje, Beograd je specijalizovana zdravstvena ustanova koja je referentna za zdravstvenu zaštitu stanovništva sa 65 i više godina (Rešenje Ministarstva zdravlja Republike Srbije br. 022-04-20/95-01). Zavod je definisan kao zdravstvena ustanova u kojoj se obavlja zdravstvena zaštita starih lica i sprovode mere za očuvanje i unapređenje zdravlja i prevenciju bolesti ove populacione grupe, odnosno koja obavlja i delatnost kućnog lečenja i nege, palijativnog zbrinjavanja i rehabilitacije starih lica (Zakon o zdravstvenoj zaštiti Republike Srbije, čl.106). Delatnost Zavoda je usklađena sa zakonskom regulativom, i aktivnostima predviđenim Nacionalnom strategijom o starenju, kao i sa svim ostalim relevantnim, međunarodno priznatim, principima i strategijama u zaštiti starih.

Demografski trend starenja stanovništva i sve veća potreba za unapređenjem zaštite ove vulnerabilne populacione grupe je bio razlog osnivanja Gradskog zavoda za gerontologiju, kućno lečenje i negu Beograd 1987. godine. Tokom 2011. god. promenili smo naziv u Gradski zavod za gerontologiju i palijativno zbrinjavanje, Beograd, a osnivač ustanove je Grad Beograd od 2007 godine.

Zavod je nastavna baza na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu za poslediplomsku nastavu iz gerontologije i specijalizaciju iz opšte medicine, kao i klinički staž iz opšte medicine, a takođe je i nastavna baza Više medicinske škole u Beogradu.

Samostalno, u saradnji sa drugim referentnim ustanovama u zemlji i inostranstvu, kao i sa Medicinskim fakultetom Univerziteta u Beogradu, Zavod je organizavao stručne skupove: Modern Geriatrics School, I i II Jugoslovenska škola iz gerijatrije i gerontologije, Edukativne seminare – Palijativna nega starih obolelih od malignih oboljenja, Palijativna nega starih, Gerijatrijski seminar. Takođe, Zavod ostvaruje neposrednu saradnju i sa nevladinim sektorom i lokalnom samoupravom u cilju unapređenja različitih oblika zaštite starih, kao i kroz brojne edukacije namenjene volonterima i zdravstvenom osoblju kućnih lečenja u Srbiji (Međunarodni Crveni krst i Crveni polumesec, Jugoslovenski Crveni krst, Crveni krst Srbije i Beograda, Čovekoljublje, Caritas, IMC, IRC).

Cilj nam je da i dalje radimo na unapređenju vaninstitucionalne zdravstvene zaštite starih i to putem praćenja i primene najsavremenijih svetskih iskustava u ovoj oblasti, kontinuiranom edukacijom svih zaposlenih i nabavkom najsavremenije opreme, kako bi obezbedili što bolji kvalitet usluga. Takođe, i dalje ćemo raditi na uspostavljanju saradnje i partnerstva sa svim relevantnim organizacijama i subjektima, uključujući i stara lica kao ravnopravne partnere, kao i na izgradnji novih usluga zdravstvene i sa njom povezanih drugih oblika zaštite starih, koji će doprineti boljem kvalitetu života u starosti.

Direktor
Dr sc med Dalibor Paspalj

Spec. fizikalne medicine i rehabilitacije, spec. gerontologije

Pomoćnik direktora za medicinske poslove 
Dr sc med Goran Ševo

VMS Snežana Savić
Glavna sestra Zavoda