011 2067 800 (centrala)   |   011 2067 813 • 011 2067 834 (prijem) ightc@beotel.rs

Kućno lečenje, nega i palijativno zbrinjavanje

Obezbeđujemo usluge zdravstvene zaštite obolelim, polupokretnim i nepokretnim starim osobama u njihovim domovima. Ovaj vid zaštite predstavlja i deo produženog bolničkog lečenja, a slobodno se može nazvati i bolnicom u kući.

U obavljanju zdravstvene delatnosti Služba pruža preventivne, dijagnostičke, terapijske usluge i palijativno zbrinjavanje.

ODELJENJA (A, B, C, D, E I F) ZA KUĆNO LEČENJE, NEGU I PALIJATIVNO ZBRINJAVANJE

Rad Odeljenja definisan je po teritorijalnom principu i obuhvata širok spektar delatnosti specijalizovanih timova lekara – specijalista opšte i interne medicine i medicinskih sestara-tehničara. Oni usluge, odnosno terapijske i dijagnostičke procedure pružaju, u stanu obolelog (pregledi, zdravstvena nega, snimanje kardivaskularnog sistema – EKG, holter TA, holter EKG-a, uzorkovanje biološkog materijala, previjanje i obrada rana, sprovođenje terapije…) i u samoj ustanovi (dopleri krvnih sudova i ultrazvučna osteodenzitometrija).

U skladu sa zdravstvenim i funkcionalnim stanjem obolelog, kada se radi o najtežim i umirućim bolesnicima, koji ne žele hospitalizaciju ili je ona neizvodljiva, u stanu pacijenta se organizuje intenzivno lečenje i specijalna nega, kao i palijativno zbrinjavanje.

ODELJENJE ZA PRIJEM I PROCENU FUNKCIONALNOG STANJA

Odeljenje za prijem i procenu funkcionalnog stanja utvrđuje postojanje medicinskih indikacija i sanitarno-higijenskih uslova za ostvarivanje prava na kućno lečenje i negu ili predlaže druge vidove zbrinjavanja obolelog i daje uputstva o načinu njihovog ostvarivanja.

Stomatologija

Zahvaljujući edukaciji za rad sa starima i portabilnoj opremi, mobilna stomatološka ekipa obezbeđuje starim osobama u njihovim domovima preventivne preglede, pruža stomatološke usluge, urgentne intervencije i protetsku rehabilitaciju.

Tim socijalnih radnika

Socijalni radnici Zavoda učestvuju u radu ekipa za prijem pacijenata, odnosno rade na proceni socijalnih uslova za svakog bolesnika. Takođe, neposredno učestvuju u procesu lečenja, nege i palijativnog zbrinjavanja i rade na rešavanju socijalnih problema koji utiču na sam proces nege i lečenja, kao i na kvalitet života stare, teško obolele i funkcionalno zavisne osobe. U tom smislu ostvaruju aktivnu saradnju sa patronažnim službama domova zdravlja, stručnim službama RFZO-a, centrima za socijalni rad i drugim institucijama.

Mr sc. med. dr Zvezdana Pašić
Načelnik Službe za kućno lečenje, negu i palijativno zbrinjavanje

VMS Milica Šišović
Glavna sestra Službe za kućno lečenje, negu i palijativno zbrinjavanje