|
ENGLISH
im/nav/c-l1x1.png im/nav/c-l1x2.png im/nav/c-l1x3.png
im/nav/c-l2x1.png O nama im/nav/c-l2x3.png
im/nav/c-l3x1.png Aktuelnosti im/nav/c-l3x3.png
im/nav/c-l4x1.png Kućno lečenje, nega i palijativno zbrinjavanje im/nav/c-l4x3.png
im/nav/c-l5x1.png Pravo na kućno lečenje i negu im/nav/c-l5x3.png
im/nav/c-l6x1.png Specijalističko konsultativna delatnost im/nav/c-l6x3.png
im/nav/c-l7x1.png Preporuke za zdravo starenje im/nav/c-l7x3.png
im/nav/c-l8x1.png Nacionalni vodiči dobre kliničke prakse im/nav/c-l9x3.png
im/nav/c-l9x1.png Pravni i ekonomsko finansijski poslovi im/nav/c-l9x3.png
im/nav/c-l9x1.png Finansijski izveštaji im/nav/c-l9x3.png
im/nav/c-l9x1.png Javne nabavke im/nav/c-l9x3.png
im/nav/c-l9x1.png Zaštitnik prava osiguranih lica im/nav/c-l9x3.png
im/nav/c-l9x1.png Informator Zavoda im/nav/c-l9x3.png
im/nav/c-l10x1.png Kadrovi im/nav/c-l10x3.png
im/nav/c-l11x1.png Arhiva im/nav/c-l11x3.png
im/nav/c-l12x1.png Linkovi im/nav/c-l12x3.png
im/nav/c-l13x1.png Kontakt im/nav/c-l13x3.png

 

 

 


Poslovi koje Zavod obavlja u okviru svoje referentne delatnosti su:

pružanje specijalističke i uže specijalističke zdravstvene zaštite i zdravstvenih usluga u vanbolničkim uslovima.
praćenje, proučavanje i evaluacija zdravstvene zaštite u oblasti za koju su određene;
izrada, predlaganje i sprovođenje posebnih i drugih programa zdravstvene zaštite;
utvrđivanje i kontrola sprovođenja stručno metodoloških i doktrinarnih stavova i uputstava u odgovarajućim specijalističkim oblastima, odnosno granama medicine, stomatologije i farmacije, uključujući i nadzor nad stručnim radom;
ispitivanje i primena novih metoda prevencije, dijagnostike, terapije i rehabilitacije;
stručno usavršavanje, specijalizacije i uže specijalizacije zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika;


ODELJENJE ZA GERIJATRIJSKU MEDICINU SA ODSEKOM ZA ULTRAZVUČNU DIJAGNOSTIKU

Prema medicinskim indikacijama, a na zahtev ordinirajućeg lekara, u stanu obolelog ili uambulntama Zavoda obavljaju se specijalističko-konsultativni pregledi iz oblasti kardiologije (EKG, holter EKG-a, holter TA, ultrazvučni pregled srca), angiologije (doplerperifernih krvnih sudova), endokrinologije, gastroeneterologije (ultrazvuk abdomena), ultrazvučne osteodenzitometrije, konsultacije kliničkog farmakologa, dijagnostika i terapija bola. Posebna pažnja poklanja se prevenciji patološkog starenja putem kontrolehroničnih oboljenja i prevencijom nastanka komplikacija hroničnih oboljenja.

Rad Odeljenja obavlja se kroz rad: Odseka za ultrazvučnu dijagnostiku,timova za bolesti kardiovaskularnog sistema, bolesti metabolizma i endokrinologije, bolesti digestivnog sistema, reumatskih bolesti i prevenciju patološkog starenja


ODELJENJE ZA NEUROPSIHIJATRIJU SA TIMOM ZA DIJAGNOSTIKU I TERAPIJU BOLA


Obezbeđuje otkrivanje mentalnih poremećaja, lečenje mentalno obolelih, kao i preduzimanje preventivnih mera. Radi na pružanju psihološke podrške korisnicama naših usluga. Sprovodi se redovna konsultacija sa Institutom za mentalno zdravlje za bolesnike Zavoda koji su oboleli od duševnih poremećaja i bolesti nervnog sistema, posebno najznačajnijih organskih psihotičnih stanja, koja se mogu uspešno zbrinjavati u stanu obolelog. U okviru odeljenja za neuropsihijatriju postoji i Odsek za dijagnostiku i terapiju bola.

Tim za dijagnostiku i terapiju bola - svoju aktivnost obavlja kroz postavljanje precizne dijagnoze bola; reevaluacije ranije sprovedenih dijagnostičkih postupaka i primenu adekvatne analgetske terapije. Postavljanje precizne dijagnoze bola podrazumeva anamnezu bola, posmatranje znakova bolnog ponašanja, pregled lekara koji postavlja dijagnozu bola, merenja, po potrebi dodatne konsultantne preglede drugih lekara u cilju postavljanja što preciznije dijagnoze bola kao i šifriranje dijagnoze bola. Primena adekvatne analgetske terapije je u skladu sa precizno postavljenom dijagnozom bola, a nadalje reevaluacije primenjene terapije i postignutog analgetskog efekta. Pored prethodno navedenog, ovaj Odsek se bavi i procenom adekvatnosti primene novina za specifičnu vulrenabilnu populaciju starih, utvrđivanjem protokola dijagnostike i lečenja bola i periodičnim ispitivanjem njihove efikasnosti. Odluka o primeni adekvatne analgetske terapije je u skladu sa precizno postavljenom dijagnozom bola vodeći računa o specifičnostima farmakoterapije kod starih. Kroz kontrolne preglede pacijenta prati se postignut analgetski efekat i uvek se vrši reevaluacija bola i primenjene analgezije.Odsek se bavi naučno istraživačkim radom i kliničkim istraživanjima sa individualnim usavršavanjem u dijagnostičkim i terapijskim veštinama. Razvija saradnju sa kolegama iz drugih regiona, nacionalno i internacionalno.

ODELJENJE ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU - sprovodi različite vidove fizikalne terapije (kineziterapija, elektroterapija, laserska terapija, sonoterapija, mehanoterapija, fototerapija, hidroterapija, termoterapija, uključujući i radnu terapiju), edukaciju i zdravstveno vaspitanje obolelog i članova porodice i prevenciju pogoršanja zdravlja i napredovanja hroničnih oboljenja koja mogu da pogoršaju funkcionalni status obolelog. Uz evaluaciju postignutih rezultata, vrši se propisivanje ortopedskih pomagala za bolesnike i obuka o njihovom korišćenju.


ODELJENJE ZA UNAPREĐENJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U OBLASTI GERIJATRIJE SA CENTROM ZA KOORDINACIJU SLUŽBI ZA KUĆNO LEČENJE I NEGU I “CALL” CENTROM

U okviru Odeljenja radi se na proučavanju problematike vezane za proces starenja i starosti i intenzivnom praćenju i proučavanju činilaca od značaja za zdravstvenu zaštitu starih i to kroz analizu podataka o starenju stanovništva i demografskim determinatama, praćenje zdravstvenog stanja populacije starih,analizu korišćenja zdravstvene zaštite i potreba u zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti starih lica. Takođe, radi se na utvrđivanju i primeni mera za unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite starih koje zbrinjava Zavod, kao i naučno-istraživačkim radom u oblasti gerontologije i gerijatrije.

Redovno se proučavaju najnovija dostignuća u oblasti dijagnostike i terapije oboljenja specifičnih za stare, kao i činioci od značaja za zdravstvenu zaštitu starih, sa posebnim osvrtom na utvrđivanju psihosocijalnih i drugih bitnih dimenzija zdravlja, zdravog starenja i unapređenja kvaliteta života u starosti. Takođe, radi se na praćenju osobenosti upotreba lekova u populaciji starih. Primena multidimenzionalnog pristupa omogućava kompleksno sagledavanje pitanja od značaja za proces starenja i merama za unapređenje kvaliteta života u starosti.


ODELJENJE ZA MEDICINSKU INFORMATIKU, PLAN I ANALIZU

Bavi se statističkom obradom i analizom podataka vezanih za rad Zavoda, obradom podataka o zdravstvenom stanju, funkcionalnoj sposobnosti i socijalnim potrebama starih na kućnom lečenju i nezi, sistematski prati demografske i zdravstvene osobenosti populacije starih u Beogradu i Srbiji. Takođe, obavlja poslove vezane za izradu periodičnih i godišnih izveštaja o radu zavoda, izradi Plana rada Zavoda, obradi i dostavljanju izveštaja koji su predviđeni zakonom, kao i evaluaciju obima i kvaliteta rada pojedinih Odseka i Odeljenja Zavoda.


[ Vrh strane ]

 
Prim mr sc dr Marina Pešić-Prokić
Načelnik službe

VMS Svetlana Vuèković
Glavna sestra službe za
specijalističko-konsultativnu
delatnost


 

 
Copyright GRADSKI ZAVOD ZA GERONTOLOGIJU - BEOGRAD
design> sd-design-studio.com