|
ENGLISH
im/nav/c-l1x1.png im/nav/c-l1x2.png im/nav/c-l1x3.png
im/nav/c-l2x1.png O nama im/nav/c-l2x3.png
im/nav/c-l3x1.png Aktuelnosti im/nav/c-l3x3.png
im/nav/c-l4x1.png Kućno lečenje, nega i palijativno zbrinjavanje im/nav/c-l4x3.png
im/nav/c-l5x1.png Pravo na kućno lečenje i negu im/nav/c-l5x3.png
im/nav/c-l6x1.png Specijalističko konsultativna delatnost im/nav/c-l6x3.png
im/nav/c-l7x1.png Preporuke za zdravo starenje im/nav/c-l7x3.png
im/nav/c-l8x1.png Nacionalni vodiči dobre kliničke prakse im/nav/c-l9x3.png
im/nav/c-l9x1.png Pravni i ekonomsko finansijski poslovi im/nav/c-l9x3.png
im/nav/c-l9x1.png Finansijski izveštaji im/nav/c-l9x3.png
im/nav/c-l9x1.png Javne nabavke im/nav/c-l9x3.png
im/nav/c-l9x1.png Zaštitnik prava osiguranih lica im/nav/c-l9x3.png
im/nav/c-l9x1.png Informator Zavoda im/nav/c-l9x3.png
im/nav/c-l10x1.png Kadrovi im/nav/c-l10x3.png
im/nav/c-l11x1.png Arhiva im/nav/c-l11x3.png
im/nav/c-l12x1.png Linkovi im/nav/c-l12x3.png
im/nav/c-l13x1.png Kontakt im/nav/c-l13x3.png

 

 

 

Obezbeđuje usluge zdravstvene zaštite obolelim, polupokretnim i nepokretnim starim osobama u njihovim domovima. Ovaj vid zaštite predstavlja i deo produženog bolničkog lečenja, a slobodno se može nazvati i bolnicom u kući.

U obavljanju zdravstvene delatnosti Služba pruža preventivne, dijagnostičke i terapijske usluge i palijativno zbrinjavanje.

Rad Službe obavlja se kroz koordinisane aktivnosti tri odeljenja:


1. ODELJENJA A,B,C,D,E,F,G ZA KUĆNO LEČENJE, NEGU I PALIJATIVNO ZBRINJAVANJA

Rad odeljenja definisan je po teritorijalnom principu i obuhvata širok spektar delatnosti specijalizovanih timova lekara (specijalisti opšte i interne medicine) i medicinskih sestara edukovanih u oblasti gerijatrije. Oni sprovode terapijske i dijagnosтičke procedure u stanu obolelog (EKG, laboratorijske analize, holter TA, holter EKG-a, a u samoj ustanovi doplere krvnih sudova i ostale ultrazvučne preglede, kao i proces zdravstvene nege (obrada dekubitalnih rana, svakodnevna procena fizičkog i psihičkog stanja obolelog, opšta i specijalna nega koje obuhvataju kompletne medicinske sadržajetipa progresivne nege standardnog i poluintenzivnog oblika).

U skladu sa zdravstvenim i funkcionalnim stanjem obolelog, kada se radi o najtežim i umirućim bolesnicima koji ne žele hospitalizaciju ili je ona neizvodljiva, organizuje se u stanu intenzivno lečenje i specijalna nega sa odgovarajućim tretmanom.


2. ODELJENJE ZA PRIJEM I PROCENU FUNKCIONALNOG STANJA

Odeljenje za prijem i procenu funkcionalnog stanja utvrđuje postojanje medicinskih indikacija i sanitarno-higijenskih uslova za kućno lečenje i negu ili predlaže druge vidove zbrinjavanja i daje uputstva o načinu njihovog ostvarivanja.


3. ODSEK ZA STOMATOLOŠKU ZAŠTITU

Zahvaljujući edukaciji za rad sa starima i portabilnoj opremi, mobilne stomatološke ekipe obezbeđuju starim osobama u njihovim domovima preventivne preglede, pružaju stomatološke usluge, urgentne intervencije i protetsku rehabilitaciju.

U okviru Službe za kućno lečenje, negu i palijativno zbrinjavanje postoje i sledeći timovi:


Tim socijalnih radnika

Socijalni radnici Zavoda učestvuju u radu ekipa za prijem pacijenata na proceni socijalnih uslova svakog bolesnika. Takođe, neposredno učestvuju u procesu lečenja, nege i palijativnog zbrinjavanja i rade na rešavanju socijalnih problema koji utiču na sam proces nege i lečenja, kao i na kvalitet života stare teško obolele i funkcionalno zavisne osobe. U tom smislu ostvaruju aktivnu sardnju sa patronažnim službama domova zdravlja, stručnim službama Zavoda za zdravstveno osiguranje, centrima za socijalni rad i drugim institucijama.


Tim dijetetičara

Dijetetičari učestvuju u procesu lečenja pacijenata Zavoda i neposredno sarađuju sa lekarima i sestrama na sprovođenju higijensko - dijetetskih mera u cilju prevencije nastanka komplikacija kod hronično obolelih. Njihov rad se ogleda u utvrđivanju individualnih i porodičnih navika u ishrani, određivanju uhranjenosti, antropometrijskim merenjima, izradi dijetetskih lista u skladu sa osnovnom bolešću i kontrolom sprovođenja higijensko - dijetetskih mera.


[ Vrh strane ]

 
Mr sc med dr Zvezdana Pašiæ
Načelnik službe


VMS Snežana Saviæ
Glavna sestra službe za kućno lečenje, negu i palijativno zbrinjavanje


 

 
Copyright GRADSKI ZAVOD ZA GERONTOLOGIJU - BEOGRAD
design> sd-design-studio.com