|
ENGLISH
im/nav/c-l1x1.png im/nav/c-l1x2.png im/nav/c-l1x3.png
im/nav/c-l2x1.png О нама im/nav/c-l2x3.png
im/nav/c-l3x1.png Актуелности im/nav/c-l3x3.png
im/nav/c-l4x1.png Кућно лечење, нега и палијативно збрињавање im/nav/c-l4x3.png
im/nav/c-l5x1.png Право на кућно лечење и негу im/nav/c-l5x3.png
im/nav/c-l6x1.png Специјалистичко консултативна делатност im/nav/c-l6x3.png
im/nav/c-l7x1.png Препоруке за здраво старење im/nav/c-l7x3.png
im/nav/c-l8x1.png Национални водичи добре клиничке праксе im/nav/c-l9x3.png
im/nav/c-l9x1.png Правни и економско финансијски послови im/nav/c-l9x3.png
im/nav/c-l9x1.png Финансијски извештаји im/nav/c-l9x3.png
im/nav/c-l9x1.png Јавне набавке im/nav/c-l9x3.png
im/nav/c-l9x1.png Заштитник права осигураних лица im/nav/c-l9x3.png
im/nav/c-l9x1.png Информатор Завода im/nav/c-l9x3.png
im/nav/c-l10x1.png Кадрови im/nav/c-l10x3.png
im/nav/c-l11x1.png Архива im/nav/c-l11x3.png
im/nav/c-l12x1.png Линкови im/nav/c-l12x3.png
im/nav/c-l13x1.png Контакт im/nav/c-l13x3.png

 

 

 

Послови које Завод обавља у оквиру своје референтне делатности су:

пружање специјалистичке и уже специјалистичке здравствене заштите и здравствених услуга у ванболничким условима.
праћење, проучавање и евалуација здравствене заштите у области за коју су одређене;
израда, предлагање и спровођење посебних и других програма здравствене заштите;
утврђивање и контрола спровођења стручно методолошких и доктринарних ставова и упутстава у одговарајућим специјалистичким областима, односно гранама медицине, стоматологије и фармације, укључујући и надзор над стручним радом;
испитивање и примена нових метода превенције, дијагностике, терапије и рехабилитације;
стручно усавршавање, специјализације и уже специјализације здравствених радника и здравствених сарадника;

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ГЕРИЈАТРИЈСКУ МЕДИЦИНУ СА ОДСЕКОМ ЗА УЛТРАЗВУЧНУ ДИЈАГНОСТИКУ

Према медицинским индикацијама, а на захтев ординирајућег лекара, у стану оболелог или у амбулнтама Завода обављају се специјалистичко-консултативни прегледи из области кардиологије (ЕКГ, холтер ЕКГ-а, холтер ТА, ултразвучни преглед срца), ангиологије (доплер периферних крвних судова), ендокринологије, гастроенетерологије (ултразвук абдомена), ултразвучне остеодензитометрије, консултације клиничког фармаколога, дијагностика и терапија бола. Посебна пажња поклања се превенцији патолошког старења путем контроле хроничних обољења и превенцијом настанка компликација хроничних обољења.

Рад Одељења обавља се кроз рад: Одсека за ултразвучну дијагностику, тимова за болести кардиоваскуларног система, болести метаболизма и ендокринологије, болести дигестивног система, реуматских болести и превенцију патолошког старења.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА НЕУРОПСИХИЈАТРИЈУ СА ТИМОМ ЗА ДИЈАГНОСТИКУ И ТЕРАПИЈУ БОЛА

Обезбеђује откривање менталних поремећаја, лечење ментално оболелих, као и предузимање превентивних мера. Ради на пружању психолошке подршке корисницама наших услуга. Спроводи се редовна консултација са Институтом за ментално здравље за болеснике Завода који су оболели од душевних поремећаја и болести нервног система, посебно најзначајнијих органских психотичних стања, која се могу успешно збрињавати у стану оболелог. У оквиру одељења за неуропсихијатрију постоји и Одсек за дијагностику и терапију бола.

Тим за дијагностику и терапију бола - своју активност обавља кроз постављање прецизне дијагнозе бола; реевалуације раније спроведених дијагностичких поступака и примену адекватне аналгетске терапије. Постављање прецизне дијагнозе бола подразумева анамнезу бола, посматрање знакова болног понашања, преглед лекара који поставља дијагнозу бола, мерења, по потреби додатне консултантне прегледе других лекара у циљу постављања што прецизније дијагнозе бола као и шифрирање дијагнозе бола. Примена адекватне аналгетске терапије је у складу са прецизно постављеном дијагнозом бола, а надаље реевалуације примењене терапије и постигнутог аналгетског ефекта. Поред претходно наведеног, овај Одсек се бави и проценом адекватности примене новина за специфичну вулренабилну популацију старих, утврђивањем протокола дијагностике и лечења бола и периодичним испитивањем њихове ефикасности. Одлука о примени адекватне аналгетске терапије је у складу са прецизно постављеном дијагнозом бола водећи рачуна о специфичностима фармакотерапије код старих. Кроз контролне прегледе пацијента прати се постигнут аналгетски ефекат и увек се врши реевалуација бола и примењене аналгезије.Одсек се бави научно истраживачким радом и клиничким истраживањима са индивидуалним усавршавањем у дијагностичким и терапијским вештинама. Развија сарадњу са колегама из других региона, национално и интернационално.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИЗИКАЛНУ МЕДИЦИНУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ - спроводи различите видове физикалне терапије (кинезитерапија, електротерапија, ласерска терапија, сонотерапија, механотерапија, фототерапија, хидротерапија, термотерапија, укључујући и радну терапију), едукацију и здравствено васпитање оболелог и чланова породице и превенцију погоршања здравља и напредовања хроничних обољења која могу да погоршају функционални статус оболелог. Уз евалуацију постигнутих резултата, врши се прописивање ортопедских помагала за болеснике и обука о њиховом коришћењу.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У ОБЛАСТИ ГЕРИЈАТРИЈЕ СА ЦЕНТРОМ ЗА КООРДИНАЦИЈУ СЛУЖБИ ЗА КУЋНО ЛЕЧЕЊЕ И НЕГУ И “ЦАЛЛ” ЦЕНТРОМ

У оквиру Одељења ради се на проучавању проблематике везане за процес старења и старости и интензивном праћењу и проучавању чинилаца од значаја за здравствену заштиту старих и то кроз анализу података о старењу становништва и демографским детерминатама, праћење здравственог стања популације старих,анализу коришћења здравствене заштите и потреба у здравственој и социјалној заштити старих лица. Такође, ради се на утврђивању и примени мера за унапређење квалитета здравствене заштите старих које збрињава Завод, као и научно-истраживачким радом у области геронтологије и геријатрије.

Редовно се проучавају најновија достигнућа у области дијагностике и терапије обољења специфичних за старе, као и чиниоци од значаја за здравствену заштиту старих, са посебним освртом на утврђивању психосоцијалних и других битних димензија здравља, здравог старења и унапређења квалитета живота у старости. Такође, ради се на праћењу особености употреба лекова у популацији старих. Примена мултидимензионалног приступа омогућава комплексно сагледавање питања од значаја за процес старења и мерама за унапређење квалитета живота у старости.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА МЕДИЦИНСКУ ИНФОРМАТИКУ, ПЛАН И АНАЛИЗУ

Бави се статистичком обрадом и анализом података везаних за рад Завода, обрадом података о здравственом стању, функционалној способности и социјалним потребама старих на кућном лечењу и нези, систематски прати демографске и здравствене особености популације старих у Београду и Србији. Такође, обавља послове везане за израду периодичних и годишних извештаја о раду завода, изради Плана рада Завода, обради и достављању извештаја који су предвиђени законом, као и евалуацију обима и квалитета рада појединих Одсека и Одељења Завода.[ Врх стране ]

 
Прим мр сц др Марина Пешић-Прокић
Начелник службе

ВМС Светлана Вучковић
Главна сестраслужбе за
специјалистичко-консултативну
делатност


 


 
Copyright GRADSKI ZAVOD ZA GERONTOLOGIJU - BEOGRAD
design> sd-design-studio.com